Whistleblowing

 

RHI Magnesita Czech Republic a.s. sděluje, že příslušnou osobou ve smyslu § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v účinném znění (dále jen jako ZOO) je zaměstnanec společnosti Mgr. Jan Tesař, tel. 725 644 310, e-mail: jan.tesar@rhimagnesita.com.

Mezi způsoby oznámení dle ZOO patří oznámení:

  • písemné dopisem na adresu sídla společnosti. Na obálku doporučujeme uvést heslo „whistleblowing“, aby nedošlo k otevření obálky nepříslušnou osobou; e-mailem na adresu whistleblowing.cz@pd-group.com;
  • ústní telefonem na telefonní číslo + 420 516 493 456, zde lze nahrát i hlasový záznam;
  • osobním pohovorem u příslušné osoby.

Mimo využití vnitřního informačního systému společnosti lze postupovat rovněž dle § 7 odst. 1 psím. b) ZOO.

Společnost vylučuje v příjem oznámení od osob mimo osoby uvedené dle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) v režimu ZOO. Mimo režim zákona společnost přijímá oznámení od všech osob.